پرش به محتوای اصلی

 

مدیران ارشد سازمان اطمینان حاصل می‌نماید که نیازهای حال و آینده مشتریان و سایر ذینفعان شناسایی‌شده و بر اساس آن راهبرد سازمان تدوین و جاری می‌گردد. ارزش‌های سازمانی و سیستم‌های مدیریتی لازم برای ارتقاء ابعاد گوناگون کیفیت محصول را تعریف، اندازه‌گیری و بازنگری می‌نماید. مدیریت ارشد دستیابی به کیفیت محصول و استمرار آن را از طریق اقدامات و رفتارهای خود شخصاً تسهیل و پشتیبانی می‌نماید.