پرش به محتوای اصلی

 

 

این مدل سازمان‌ها را از ابعاد مختلف از قبیل برنامه‌ریزی استراتژیک، طراحی و تولید محصولات و خدمات، بازاریابی و فروش، منابع انسانی، مدیریت تأمین‌کنندگان، مدیریت فن‌آوری و دانش و همچنین نتایج و شاخص‌های مرتبط ارزیابی نموده و سطح بلوغ سازمان از بعد بهره‌وری و کیفیت را مشخص و فرصت‌های بهبود را شناسایی و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا پروژه‌ها و اقدامات بهبود را تعریف و اجرا کنند تا به سطح بلوغ بالاتری از کیفیت و بهره‌وری برسند و در راستای تولید کالای باکیفیت ایرانی گام بردارند.

مدل جایزه کیفیت ارتباطات و فنآوری اطلاعات از دو حوزه‌ی توانمند سازها و نتایج تشکیل‌شده است. حوزه توانمند سازها دارای 4 معیار و 17 زیر معیار و حدود 80 نکته راهنما در معیارهای توانمند سازهاست. حوزه توانمند سازها مجموعه از برنامه‌هایی است که سازمان در قالب رویکردها، نظام‌ها، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و... تعریف و جاری‌سازی نموده و در طول زمان اثربخشی و کارایی آن‌ها را اندازه‌گیری؛ تحلیل و بهبود داده است. بخش نتایج دارای 8 زیر معیار و حدود 120 نکته راهنما است که نتایج حاصل از رویکردهای توانمند ساز را اندازه‌گیری و تحلیل می‌کند. معیارهای مدل و امتیاز هر یک از معیارها در شکل زیر نشان داده‌شده است.

 

چارت