پرش به محتوای اصلی

 

چگونه مدل تعالی کیفیت به سازمان ها کمک می کند تا به موفقیت برسند. برای اطمینان از رشد پایدار مالی، آنها نیاز دارند تا مشتریان خود را راضی نگهدارند. برای انجام این کار، نیاز به طراحی و تولید محصولات و خدماتی دارد که برای  مشتریان ارزش ایجاد کند. برای این کار باید منابع مورد نیاز از قبیل تامین تجهیزات، مواد و خدمات، منابع مالی، فناوری و دانش به شیوه اثربخشی مدیریت شود.

از سوی دیگر کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه سازمانی باید به شیوه مناسب و بر اساس شایستگی‌ها جذب، حفظ و از آنها تقدیر شده و برای آنها فرصت رشد و یادگیری ایجاد شود.  

بنابراین، اگر سازمان بخواهد افراد با کیفیت را از بازار کار را جذب کند باید از نظر جامعه نیز جذاب باشد و مسئلیت اجتماعی خود را به نحوه شایسته ای ایفا کند.

در این ارتباط سازمان به رهبران نیاز دارد که همیشه اعتماد را القا کنند و باید چشم اندازی روشن برای آینده ترسیم کرده و  استراتژی هایی را که این اهداف را به دست خواهند آورد و مشارکت ذینفعان را برای پیوستن به آنها در این مسیر  توسعه دهند. این سازمان نیاز به فرایندهای داخلی دارد تا اطمینان حاصل شود که منابع خود را به طور موثر و کارآمد مدیریت کنند.

مدل تعالی سازمانی کمک می‌کند تا اولا سازمان ها وضعیت ایده ال موفقیت پایدار را در قالب معیارها، زیرمعیارها و نکات راهنمای مدل درک کنند و سپس وضعیت موجود خود را به شکل نظام مند و با ابزار رادار تعیین کرده و برای پرکردن شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب خود رویکردها، برنامه ها، تکنیکها و ابزارهایی را اولویت بندی و انتخاب کرده و آنها را به شیوه نظام مند اجرا نموده و به طور مرتب اثربخشی و کارایی این رویکردها و جاری سازی آنها را ارزیابی نموده و بهبود بخشند. این کار از طریق مقایسه با رقبا و متوسط صنعت صورت می‌گیرد.